Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

Działanie 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektrycznej.

Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013

"Stworzenie zaawansowanej, mobilnej e-usługi MobRM, obejmującej społecznościowy system kreujący zaufanie firm"

Beneficjent: ULAN SYSTEMS Wojciech Andruszków
Nr umowy o dofinansowanie UDA-POIG.08.01.00-02-302/13-00
Całkowita Wartość projektu: 790 700,00 zł
Wartość dofinansowania z EFRR 470 466,50 zł
Wartość dofinansowana w formie dotacji celowej: 83 023,50 zł