"Creation of an advanced, mobile MobRM e-service, including a community system that creates business trust"

The project is co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund and

Grants for Innovations - „We invest in your future”

Measure 8.1: Supporting economic activity in the field of electricity.

Priority axis 8: Information society - increasing the innovativeness of the economy

Operational Program Innovative Economy for the years 2007 - 2013

Beneficiary: ULAN SYSTEMS Wojciech Andruszków
Co-financing agreement no. UDA-POIG.08.01.00-02-302/13-00
Total value of the project: 790 700,00 zł
The value of co-financing from ERDF 470 466,50 zł
Value co-financed in the form of a subsidy: 83 023,50 zł
Dolny Śląsk

PROJECT GOALS:

The main goals of the project are to expand the company's operations to include clients from foreign markets. The specific objective in the case of the project in question will be the implementation of a long-term (comprehensive) business strategy, which indicates the most important directions of the company's development in terms of internationalization in the field of promotion in foreign markets and activities necessary to develop exports.

The main goal of the project coincides with the priority axis. The action and sub-action within which the project is implemented, namely: 1.4 Internationalization of enterprises, Scheme 1.4 B projects implementing long-term (comprehensive) business strategies.

The overall goal is related to the objectives and planned indicators of measure 1.4. RPO province Dolnośląski and ZIT WrOF strategy:

Increasing the export volume of entrepreneurs from the Lower Silesia Voivodship, among others, by concluding new commercial contracts with partners / recipients of products and services from abroad.

The promotion of the province will support the export of highly innovative products by an entity operating in Wrocław.

Thanks to participation, the company will increase its recognition on international markets, which will translate into starting export activity and increasing the volume of sales of products and services.

PLANNED EFFECTS:

The result of the project will be the introduction of the Honaro portal to the target market of the United Kingdom, while adapting its functionality to the requirements of this market.
It is assumed that a year after the project implementation, the company will acquire 30 clients who will continue to use its functions. The effect will also be to increase the recognition of the honaro.pl portal among SME companies on the British market.

THE ENTIRE VALUE OF THE PROJECT IS: PLN 200 000,--

The total amount of eligible expenses related to the implementation of the Project is PLN 162.601.63.

The DIP grants the Project Promoter, in the amount not exceeding 138 211.38 PLN, constituting 85.00% of the total eligible expenses of the Project.

The beneficiary will contribute own their contribution to the implementation of the Project in the amount of PLN 24 390.25 and own funds in the amount of PLN 61,788.62.


Ulan Systems Wojciech Andruszków realizuje projekt

„Internacjonalizacja przedsiębiorstwa i promocja marki produktowej BOWEE” w ramach poddziałania 3.3.3

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rzeczpospolita Polska

OPIS PROJEKTU

Celem projektu jest aktywna promocja marki produktowej firmy czyli platformy internetowej BOWWE za pośrednictwem uczestnictwa w imprezach targowych, misji gospodarczych oraz przy szerokiej promocji usług firmy w kanałach elektronicznych.

W rezultacie przedsięwziętych w ramach niniejszego projektu działań marka BOWWE zyska na rozpoznawalności na rynkach zagranicznych, skutkiem czego nastąpi wzrost obrotów handlowych. Bezpośrednim rezultatem podjętych działań będzie wzrost przychodów z tytułu działalności eksportowej.

W toku realizacji projektu firmie przyznana zostanie dotacja, która przeznaczona będzie na realizację zadań mających na celu internacjonalizację przedsiębiorstwa. Zrealizowane zostaną wszystkie wskazane w projekcie zadania. Pozyskani zostaną nowi kontrahenci biznesowi.

Pośrednim celem realizowanym w ramach projektu będzie promocja Marki Polskiej Gospodarki i Polski jako miejsca gdzie powstają wysokiej klasy, innowacyjne produkty i usługi z branży IT/ICT.