BOWWE | Terms of Service

Warunki usługi

I. Postanowienia ogólne

a. The internet service at www.bowwe.com is run by Wojciech Andruszków, who is doing business under the name ULAN SYSTEMS Wojciech Andruszków, based in Wrocław at ul. Dąbrowskiego 42; 50-457 Wrocław, NIP: 8971647346, REGON: 021199525, e-mail: hello@bowwe.com, phone number: +48 5 3007 3007.

B. Strona internetowa działająca pod adresem www.bowwe.com ma na celu umożliwienie korzystania z kreatora stron internetowych umożliwiającego korzystanie z aplikacji do projektowania stron internetowych na potrzeby własne lub innych osób oraz prezentację stworzonych stron internetowych w Internecie.

C. Serwis www.bowwe.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

D. W ramach Serwisu świadczona jest usługa Kreatora Serwisu, polegająca na korzystaniu z aplikacji służącej do tworzenia stron internetowych i prezentacji stworzonej strony internetowej w Internecie.

mi. Usługa kreatora stron internetowych jest dostępna bezpłatnie lub płatnie. Jednakże w ramach płatnej wersji Kreatora Serwisu usługa realizowana jest w ramach wybranego Pakietu.

F. Użytkownicy mogą korzystać z usług Serwisu wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie, po jego uprzedniej akceptacji.

II. DEFINICJE

W rozumieniu niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:

A. Serwis – całe środowisko i zawartość serwisu internetowego działającego pod adresem www.bowwe.com wraz z aktualizacjami i dodatkami;

B. Regulamin - oznacza Regulamin serwisu internetowego działającego pod adresem www.bowwe.com oraz dokumenty, do których niniejszy Regulamin się odnosi;

C. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca konto Administratora w Serwisie;

D. Osoba trzecia – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, niebędąca Użytkownikiem;

mi. Serwis – Serwis Internetowy tworzony za pomocą Serwisu;

F. Administrator - Użytkownik mający dostęp do Panelu Administratora. Administrator może edytować wybrane Serwisy korzystając z Panelu Kreatora Serwisu. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto Administratora;

G. Okres Abonamentowy – oznacza czas trwania umowy pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu, w ramach której świadczona jest usługa Kreatora Serwisu;

H. Wersja płatna kreatora strony WWW - wybrana przez Użytkownika wersja kreatora strony WWW, za którą pobierana jest opłata zgodnie z Cennikiem;

I. Bezpłatna wersja kreatora serwisu WWW - wybrana przez Użytkownika wersja Kreatora serwisu, za którą nie jest pobierana żadna opłata;

J. Opcje Dodatkowe – widżety dobierane dodatkowo przez Użytkownika do wybranego Pakietu;

k. Pakiet – wybrany przez Użytkownika wariant płatnej wersji kreatora serwisu;

l. Termin płatności za usługę – jest to data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Właściciela Serwisu;

m. The owner of the Website - Wojciech Andruszków running a business under the name ULAN SYSTEMS Wojciech Andruszków, based in Wrocław at ul. Dąbrowskiego 42; 50-457 Wrocław, NIP: 8971647346, REGON: 021199525, e-mail: hello@bowwe.com, phone number: +48 5 3007 3007.

III. OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA

Akceptując Regulamin Użytkownik:

- oświadcza, że ​​jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub że posiada zgodę rodziców lub innych opiekunów prawnych na korzystanie z Serwisu oraz zna prawa i obowiązki wynikające z tego faktu;

- w przypadku założenia konta dla innego podmiotu niż dla siebie, oświadcza, że ​​posiada zgodę tego podmiotu na założenie dla niego konta oraz swoje oświadczenie o przestrzeganiu przez ten podmiot postanowień Regulaminu. Zakładając konto dla innego podmiotu, Użytkownik jednocześnie oświadcza, że ​​posiada takie zgody i jest w stanie je przedstawić na żądanie Właściciela Serwisu.

- wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji związanych z kontem Użytkownika i aktywnością w Serwisie oraz newslettera;

- oświadcza, że ​​podaje prawdziwe dane osobowe;

 

Ponadto zabrania się:

korzystanie z Serwisu poprzez interfejs inny niż udostępniony przez Właściciela Serwisu,

rozprzestrzenianie się złośliwego oprogramowania,

podejmowanie prób nielegalnego pozyskania danych innych Użytkowników (w tym przy użyciu specjalnego oprogramowania),

zbieranie danych innych Użytkowników,

podejmowanie działań mogących naruszać prawa lub dobra osobiste innych Użytkowników, Serwisu, osób trzecich,

zamieszczanie treści o charakterze bezprawnym lub ich propagowanie,

testowania działania Serwisu, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa, autoryzacji dostępu do danych zawartych w Serwisie,

podejmowanie prób poznania kodu źródłowego będącego własnością Właściciela Serwisu, w tym dekompilacja, programowanie wsteczne

kopiowanie elementów Serwisu, w tym elementów graficznych, skryptów itp.

próby zakłócenia działania Serwisu, w tym poprzez wprowadzenie oprogramowania,

utworzenie więcej niż jednego konta Administratora dla danej osoby w Serwisie,

 

Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania tych zakazów.

IV. ZAMÓWIENIE USŁUGI TWÓRCY - REJESTRACJA

1) Użytkownik wypełniając elektroniczne zamówienie na usługę znajdującą się w Serwisie, zamawia Kreatora Serwisu i prezentację stworzonych stron internetowych w Internecie.

2) Złożenie zamówienia na płatną wersję usługi Kreatora Serwisu jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu umowy o świadczenie Kreatora Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie na czas trwania abonamentu.

3) Zawierając umowę na podstawie Regulaminu (tj. w zależności od okoliczności: zamawiając usługę lub korzystając z usługi odpłatnej za pośrednictwem podmiotu trzeciego na rzecz płatnego Twórcy serwisu lub rozpoczynając korzystanie z Serwisu w ramach bezpłatnej wersji Serwisu Twórca serwisu), Użytkownik oświadcza, że ​​zapoznał się i akceptuje w całości Regulamin.

4) W przypadku wyboru przez Użytkownika płatnej wersji kreatora serwisu, Właściciel Serwisu zobowiązuje się do aktywacji usługi Kreatora Serwisu zgodnie z warunkami wskazanymi w zamówieniu, po dokonaniu płatności przez Użytkownika i zaksięgowaniu środków na koncie konto Właściciela Serwisu.

5) Aby móc korzystać z Kreatora Serwisu, Użytkownik musi każdorazowo zalogować się do Serwisu.

V. TWORZENIE I OBSŁUGA STRON INTERNETOWYCH

1) Administratorzy są uprawnieni do tworzenia i administrowania Serwisami.

2) Tworzenie Serwisu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków technologicznych dostępnych Administratorowi w ramach Serwisu.

3) Administrator ma prawo stworzyć w bezpłatnej wersji Kreatora Serwisu tylko jedną stronę internetową i jej publikację.

4) W przypadku wybrania wersji płatnego Kreatora stron internetowych, liczba stron, które twórca strony internetowej może utworzyć, zależy od wybranego Pakietu.

5) Dostępność miejsca na dysku utworzonego za pomocą kreatora stron internetowych zależy od wybranego przez Użytkownika Pakietu i wynosi odpowiednio 500 MB / 1 GB / 3 GB.

6) W przypadku bezpłatnej wersji kreatora stron internetowych, ilość miejsca na dysku dostępna dla utworzonej bezpłatnej witryny wynosi 300 MB.

7) W przypadku wyboru przez Użytkownika wersji płatnej serwisu konieczne jest dokonanie płatności w celu jego uruchomienia.

8) Administrator ma możliwość modyfikacji wyglądu (formy), treści i ustawień utworzonej strony internetowej, a następnie jej ponownej publikacji. Należy jednak zaznaczyć, że po ponownej publikacji nie będzie możliwości powrotu do poprzedniego wyglądu serwisu.

9) Modyfikacja serwisu przez Administratora możliwa jest wyłącznie za pomocą kreatora strony internetowej i w zakresie, w jakim on na to pozwala. Administrator modyfikuje strony internetowe w inny sposób na własne ryzyko i odpowiedzialność.

10) Administrator nie jest uprawniony do kopiowania strony internetowej utworzonej za pomocą Kreatora Strony i umieszczania jej w Internecie za pomocą innej usługi.

VI. ZAPŁATA

1) Użytkownik ma możliwość wyboru pomiędzy bezpłatną lub płatną wersją Kreatora Serwisu.

2) W ramach płatnej wersji kreatora serwisu Użytkownik może dokonać wyboru pomiędzy przygotowanymi Pakietami oraz wybrać Opcje Dodatkowe dla wybranego Pakietu.

3) Wysokość opłat za płatną wersję Kreatora Serwisu naliczana jest według wybranego przez Użytkownika Pakietu i doliczana jest do niej wybrane przez Użytkownika Opcje Dodatkowe.

4) Charakterystyka Pakietów i Opcji Dodatkowych znajduje się w Cenniku.

5) W przypadku wyboru przez Użytkownika płatnej wersji Kreatora Serwisu konieczne jest dokonanie płatności na początku każdego kolejnego okresu rozliczeniowego („z góry”). W przypadku braku wpłaty w tym terminie usługa Kreatora Serwisu zostanie zablokowana, a prezentacja serwisu w Internecie nie będzie możliwa.

6) Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług, przy czym zmiana taka nie obejmuje cen usług wcześniej zamówionych i opłaconych, chyba że modyfikacja cen jest związana z inflacją.

7) Płatności należy dokonać wyłącznie zgodnie z instrukcją zawartą w Serwisie.

8) Płatności realizuje podmiot wskazany w Cenniku.

9) Faktura za usługę wystawiana jest na dane Użytkownika podane podczas składania Zamówienia. Faktura wystawiana jest w terminie 14 dni od dnia wpłaty na konto Właściciela Serwisu.

10) Faktura zostanie dostarczona użytkownikowi w wersji elektronicznej, chyba że wyrazi on chęć otrzymania jej w wersji papierowej.

11) Za datę zapłaty za usługę uważa się datę zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Właściciela Serwisu.

VII. ZMIANA PAKIETU

1) W okresie abonamentowym Administrator może za dodatkową opłatą zmienić dotychczasowy Pakiet na inny pakiet o wyższej cenie (o ile taki istnieje) lub wybrać Opcje Dodatkowe (o ile występują).

2) Zmiana Pakietu na inny z wyższą ceną lub wybranie Opcji Dodatkowych możliwa jest po zgłoszeniu woli zmiany na adres e-mail:  hello@bowwe.com

3) Zmiana Pakietu będzie aktywna po opłaceniu usługi w ramach pakietu o wyższej cenie.

4) Zmiana pakietu na inny z niższą ceną możliwa jest po zakończeniu trwającego okresu abonamentowego. W przypadku wybrania tego Pakietu wszystkie funkcje, które nie są w nim zawarte, zostaną zablokowane.

VIII. DOSTĘPNOŚĆ USŁUGI

1) W trosce o wysoką jakość świadczonych usług Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do aktualizacji oprogramowania na serwerach, na których świadczona jest usługa.

2) Ponadto Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w funkcjonowaniu serwisu, związanych z obsługą i konserwacją systemu. Przerwy będą możliwie najkrótsze i podczas najmniejszego obciążenia Serwisu i Użytkownika zostaną o nich poinformowani.

IX. UPOWAŻNIENIE WŁAŚCICIELA I UŻYTKOWNIKA

1) Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do emisji treści reklamowych na stronach internetowych stworzonych przy użyciu bezpłatnej wersji Kreatora Serwisu.

2) Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do umieszczania tzw. hiperłączy do innych stron internetowych, które nie należą do Właściciela Serwisu lub nie podlegają jego kontroli.

3) Klient wyraża zgodę na umieszczenie na stronie internetowej utworzonej za pomocą strony internetowej Kreatora Serwisu oznaczenia „Copyright ©” lub innego oznaczenia wskazującego usługę, ofertę lub usługę, za pomocą której użytkownik utworzył witrynę.

4) Usunięcie oznaczeń, o których mowa w poprzednim punkcie, możliwe jest wyłącznie na specjalne życzenie Klienta i wyłącznie po wniesieniu opłaty w wysokości 100 USD (sto dolarów amerykańskich) na rachunek bankowy Właściciela Serwisu.

5) Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego obrazu, wizerunku i treści części lub całości strony internetowej utworzonej przez Użytkownika za pomocą Serwisu w celach reklamowo-promocyjnych związanych z Serwisem, w tym m.in. publikowanie w Internecie w Serwisie lub sieciach społecznościowych.

6) w przypadku zachowań Użytkownika niezgodnych z obowiązującym prawem lub naruszenia Regulaminu Użytkownika lub działań mogących zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, Właściciel Serwisu ma prawo:

- zablokowanie Serwisu i konta Użytkownika w celu wyjaśnienia sprawy;

- usunięcia konta Użytkownika z ignorowaniem żądania usunięcia lub zaprzestania naruszenia.

X. REKLAMACJE

1. Reklamację Użytkownika, związaną z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług, należy przesłać Właścicielowi Serwisu na adres e-mail:  hello@bowwe.com  i wskazać:

A. Dane użytkownika, które umożliwią kontakt z użytkownikiem;

B. usługę, której dotyczy reklamacja;

C. szczegółowy opis zarzutów dotyczących wskazanej usługi (w szczególności rodzaj i data wystąpienia nieprawidłowości) oraz okoliczności je uzasadniające;

Podanie jak największej ilości informacji ułatwi i przyspieszy rozpatrywanie reklamacji.

2. Właściciel Serwisu lub osoba przez niego upoważniona ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Użytkownika adres e-mail.

XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Konsument zawierający umowę o świadczenie usług Kreatora Serwisu w związku z brzmieniem przepisu art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) (dalej Prawo konsumenckie) nie przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. („Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że ​​po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (...)").

XII. OKRES STOSOWANIA I JEGO ROZWIĄZANIA

1. Umowa o świadczenie usługi Kreatora Serwisu zawierana jest co do zasady na czas oznaczony, równy okresowi Abonamentu.

2. Na skutek nieprzedłużenia Okresu Abonamentowego umowa o utworzenie usługi Kreatora Serwisu ulega rozwiązaniu.

3. Przed upływem okresu subskrypcji Właściciel Serwisu może przesłać Użytkownikowi drogą elektroniczną informację o upływie okresu subskrypcji i możliwości jego przedłużenia, a także informację o wysokości opłat za przedłużenie okresu świadczenia usług .

4. Użytkownik przedłuża czas obowiązywania Umowy poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Właściciela Serwisu z tytułu świadczenia usługi na kolejny okres abonamentowy.

5. Po dokonaniu płatności za świadczenie usługi za kolejny okres abonamentowy, okres świadczenia usługi zostanie przedłużony o kolejny okres abonamentowy licząc od zakończenia poprzedniego Okresu abonamentowego.

6. Po zakończeniu umowy o świadczenie usługi Kreatora Serwisu dostęp do usługi zostanie zablokowany, a stworzona strona internetowa nie będzie publikowana w Internecie. Klient wyraża zgodę na przechowywanie danych zebranych w ramach usługi i usług dodatkowych przez okres kolejnych 3 (trzech) lat.

7. Po dokonaniu płatności za usługę, usługa zostanie ponownie odblokowana na kolejny okres abonamentowy.

8. Właściciel Serwisu będzie uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie usługi Kreatora Serwisu w przypadku, gdy:

A. Administrator naruszy w istotny sposób umowę,

B. Administrator będzie korzystał z usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem lub zasadami określonymi w Regulaminie,

C. Administrator będzie działał na szkodę Właściciela Serwisu, innych Administratorów i Użytkowników Serwisu lub innych Użytkowników Internetu.

9. Administrator będzie uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie usług w przypadku:

A. Właściciel Serwisu w sposób rażący narusza umowę.

10. Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Powyższe nie dotyczy Konsumentów.

XIII. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

1. Właściciel Serwisu oświadcza, że:

przysługują mu pełne prawa autorskie majątkowe do projektu graficznego użytego w Serwisie,

jest uprawniony do udzielenia licencji na korzystanie z Serwisu zgodnie z postanowieniami i w zakresie określonym w Regulaminie,

udzielenie ww. licencji nie narusza praw osób trzecich,

2. Właściciel Serwisu z chwilą założenia konta w Serwisie udziela Użytkownikowi czasowej, niewyłącznej licencji na korzystanie z projektu graficznego użytego w kreatorze stron internetowych.

3. Udzielona licencja upoważnia Użytkownika do korzystania z Kreatora Serwisu w sposób opisany w Regulaminie.

4. Udzielona licencja nie upoważnia Klienta w szczególności do:

oferowanie do odsprzedaży Kreatora Serwisów oraz stworzonych za jego pomocą stron internetowych,

kopiowanie i dokonywanie modyfikacji w systemie informatycznym udostępnianym w ramach usługi Kreatora Serwisu,

kopiowanie projektu graficznego udostępnionego w usłudze Kreatora Serwisu w celu jego dalszej odsprzedaży,

przeniesienie praw wynikających z zawartej umowy na osoby trzecie bez zgody Właściciela Serwisu,

kopiowanie elementów Serwisu i wykorzystywanie ich w innych Usługach, aplikacjach, opracowaniach itp.

5. W przypadku złożenia fałszywego oświadczenia zawartego w ust. 1 powyżej, Właściciel Serwisu zwróci Użytkownikowi całość uiszczonej przez Użytkownika opłaty za usługę Kreatora Serwisu. Zwrot nie wyłącza prawa Użytkownika do dochodzenia innych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. W przypadku opisanym w ust. 5 niniejszego regulaminu całkowita odpowiedzialność Właściciela Serwisu nie przekroczy kwoty uiszczonej przez Użytkownika na rzecz Właściciela Serwisu. Ograniczenie to nie dotyczy Użytkownika będącego konsumentem.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Użytkownik poprzez akceptację Regulaminu oświadcza, że ​​zapoznał się z całością wszystkich jego postanowień i nie wnosi zastrzeżeń co do jego treści i formy oraz wyraża zgodę na przestrzeganie całości postanowień Regulaminu.

Należy pamiętać, że przetłumaczone wersje naszych umów prawnych i zasad są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika. Tłumaczenia te nie zastępują oryginalnych wersji angielskich, które są oficjalnymi dokumentami. Wersje angielskie są jedynymi prawnie wiążącymi umowami między użytkownikiem a nami. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub konfliktu między wersjami przetłumaczonymi i angielskimi, wersja angielska będzie rozstrzygająca.